Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


zookiiiiaa

Đăng ký: 15-08-2011
Offline Đăng nhập: 27-12-2012 - 21:16
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cho x,y,z>0 CMR: $3(x^2+y^2+z^2) \geq (x+y+z)^2$

06-11-2012 - 19:24

Cho x,y,z>0 CMR:
$3(x^2+y^2+z^2) \geq (x+y+z)^2$

Cho x,y,z>0. Tìm minP biết: $P=\dfrac{x^2y}{z^3}+...

03-10-2012 - 12:39

Cho x,y,z>0. Tìm minP biết:

$P=\dfrac{x^2y}{z^3}+\dfrac{y^2z}{x^3}+\dfrac{z^2x}{y^3}.$

$\sum((\dfrac{2}{bc}-\dfrac{1}{a...

18-09-2012 - 12:52

Chứng minh đẳng thức sau biết rằng chỉ được biến đổi vế trái:

$(2ab+2bc+2ca-a^2-b^2+c^2)(\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}+\dfrac{1}{c^2})-\dfrac{9}{4}=(\dfrac{2}{bc}-\dfrac{1}{a^2})(b-c)^2+(\dfrac{2}{ca}-\dfrac{1}{b^2})(a-c)^2+(\dfrac{2}{ab}-\dfrac{1}{c^2})(a-b)^2$

$\sum\limits_{i=1}^n \dfrac{1}{n+i}>\dfrac{13}{24}$

27-12-2011 - 22:25

CM quy nạp BĐT sau

cho $n$ là một số tự nhiên lớn hơn 1. hãy CM BĐT sau:

$\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+2}+...+\dfrac{1}{2n}>\dfrac{13}{24}$

$\sum\dfrac{1}{\sqrt{n}} < 2\sqrt{n}$

27-12-2011 - 21:10

CM quy nạp BĐT sau:

CMR với mọi số nguyên dương n thì ta luôn có BĐT

$1+\dfrac{1}{\sqrt{2}}+...+\dfrac{1}{\sqrt{n}} < 2\sqrt{n}$