Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


yurin

Đăng ký: 25-11-2011
Offline Đăng nhập: 10-12-2011 - 20:47
****-

Chủ đề của tôi gửi

$\sqrt{ a(2^{x} - 2)+1 } = 1 - 2^{x}$

04-12-2011 - 17:18

giải và biện luận phương trình :

$\sqrt{ a(2^{x} - 2)+1 } = 1 - 2^{x}$

V = $\int_{0}^{a} \dfrac{dx}{ a^{2} + x^{3}} , a> 0$

04-12-2011 - 17:09

tính :


H = $\int_{-1}^{0} \dfrac{x + 2}{ 2 + 2x+ x^{2}} dx$

V = $\int_{0}^{a} \dfrac{dx}{ a^{2} + x^{3}} , a> 0$

b . $(x -1 )lg^{2}x - \dfrac{x + 80}{9} lgx +1 = 0$

28-11-2011 - 21:48

a . $log_8\left ( 7x^{2} - 5x -6 \right )= 2log_4\sqrt[3]{3x -1}$

b . $(x -1 )lg^{2}x - \dfrac{x + 80}{9} lgx +1 = 0$

c. $log_5 (x^{2} - 6x - 2 )= log_3 x$

MOD: Bạn nên đặt tiêu đề rõ ràng bằng cách gõ latex 1 phần đề bài

$I = \int\limits_o^{\dfrac{\pi }{2}} {\dfrac{{\sin x...

28-11-2011 - 21:23

Tính:
\[I = \int\limits_o^{\dfrac{\pi }{2}} {\dfrac{{\sin x - 1}}{{\cos x + 1}}dx} \]Mod: Bạn gõ công thức cho chuẩn và đặt tên tiêu đề cho đúng!